Danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

16/05/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CHỨC DANH

GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đăng ký xét CD GS/PGS

Đơn vị công tác

1

TS Vũ Văn Toàn

1976

PGS

Bộ môn Lọc-Hóa dầu

2

TS Đỗ Ngọc Anh

1977

PGS

Khoa Xây dựng

3

TS Đặng Trung Thành

1979

PGS

Khoa Xây dựng

4

TS Đào Viết Đoàn

1980

PGS

Khoa Xây dựng

5

TS Trần Tuấn Minh

1980

PGS

Khoa Xây dựng

6

TS Nguyễn Văn Mạnh

1976

PGS

Khoa Xây dựng

7

TS Lê Đắc Tuyên

1978

PGS

Khoa KHCB

8

TS Đào Đình Thuần

1964

PGS

Khoa Môi trường

9

TS Nguyễn Anh Tuấn

1980

PGS

Khoa Mỏ

10

TS Nguyễn Quang Khánh

1978

PGS

Khoa Công nghệ thông tin

11

TS Đinh Xuân Vinh

1959

PGS

Khoa Trắc địa Bản đồ và Thông tin Địa lý, Trường ĐH Tài Nguyên Môi trường