Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019

01/08/2019

Căn cứ các quy định về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019, trong các ngày 24/7/2019 và 31/7/2019 Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2019 đã tiến hành họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 một cách nghiêm túc và đúng quy trình.

Trên cơ sở kết quả xem xét và bỏ phiếu của Hội đồng, 06 ứng viên có tên sau đây đã đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư theo quy định và đạt đủ số phiếu tín nhiệm đề nghị lên Hội đồng Giáo sư nhà nước xem xét tiếp:

STT

Họ và tên ứng viên

Năm sinh

Ngành, chuyên ngành

1

Đỗ Ngọc Anh

04/12/1977

Mỏ/Xây dựng công trình ngầm và Mỏ

2

Đào Viết Đoàn

24/5/1980

Mỏ/Xây dựng công trình ngầm và Mỏ

3

Nguyễn Văn Mạnh

12/5/1976

Mỏ/Xây dựng công trình ngầm và Mỏ

4

Trần Tuấn Minh

05/12/1980

Mỏ/Xây dựng công trình ngầm và Mỏ

5

Đặng Trung Thành

08/10/1979

Mỏ/Xây dựng công trình ngầm và Mỏ

6

Lê Đắc Tuyên

07/01/1978

Vật lý/Vật lý chất rắn

 

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Mọi ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân đề nghị phản ánh bằng văn bản gửi về Tổ Thư ký, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất (đồng chí Hằng phòng Tổ chức - Cán bộ nhận) trước 17 giờ ngày 15/8/2019./.

 

TM. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

CHỦ TỊCH

GS.TS Võ Trọng Hùng

File đính kèm