Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2017-MDA-12ĐT do ThS Nguyễn Văn Thịnh chủ trì

24/12/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xây dựng chế độ làm việc hợp lý của các trạm quạt gió chính cho các mỏ than hầm lò vùng Đông Triều- Uông Bí" mã số B2017-MDA-12ĐT do ThS Nguyễn Văn Thịnh làm chủ nhiệm

Mã số: B2017-MDA-12ĐT

Thời gian thực hiện: 2017-2018

Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Văn Thịnh

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thời gian nghiệm thu: 14h30' ngày 25 tháng 12 năm 2018 (Thứ Ba)

Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Tính toán tối ưu hóa phân phối gió trong mạng đường lò thông gió tại các mỏ than hầm lò vùng Đông Triều- Uông Bí, Quảng Ninh (đảm bảo các yếu cầu tối ưu:  + Hạ áp lớn nhất của các luồng gió do mỗi trạm quạt phụ trách nằm trong giới hạn hạ áp có thể thực hiện được của trạm quạt đó tại mỗi mỏ; + Lưu lượng gió phân phối thỏa mãn yêu cầu của từng hộ tiêu thụ; + Tốc độ gió đi qua các đường lò nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2011/BCT) và xây dựng được chế độ làm việc hợp lý cho các trạm quạt gió chính khi làm việc liên hợp với nhau ở từng mỏ cụ thể vùng Đông Triều- Uông Bí, Quảng Ninh.

Tính mới và sáng tạo:

Đề xuất cách đánh giá hệ thống thông gió mỏ trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu tổng hợp. Kết quả đánh giá này phục vụ việc nghiên cứu giải pháp hoàn thiện hệ thông thông gió mỏ. Xây dựng chế độ làm việc hợp lý cho các trạm quạt gió chính khi có nhiều quạt với công suất khác nhau làm việc song song đồng thời.

Kết quả nghiên cứu:

- Số liệu khảo sát, đánh giá hiện trạng khai thác, thông gió của các mỏ hầm lò vùng Đông Triều - Uông Bí;

- Tính toán, phân phối lưu lượng gió cho mạng gió mỏ và xác định các thông số chế độ làm việc của từng quạt gió chính ở từng mỏ;

- Các giải pháp nâng cao hiệu quả thông gió cho các mỏ hầm lò vùng Đông Triều - Uông Bí;

- Kiểm tra kết quả tính toán phân phối bằng phần mềm Ventsim.

 Sản phẩm của đề tài:

- Bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài hoặc Hội nghị Quốc tế: 3;

- Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước: 5;

- Sách in cấp trường hoặc nhà xuất bản: 1;

- Đào tạo thạc sỹ: 3;

- Hỗ trợ nghiên cứu sinh: 1;

- Sơ đồ thông gió cho các mỏ than hầm lò vùng Đông Triều – Uông Bí: 1 bộ;

- Giản đồ phân phối gió các mỏ than hầm lò vùng Đông Triều – Uông Bí: 1 bộ;

- Đồ thị xác định chế độ làm việc hợp lý của các quạt gió chính ở các mỏ hầm lò vùng Đông Triều- Uông Bí: 1 bản vẽ.

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu của đề tài phục vụ cơ sở khi thực hiện thiết kế mở rộng hoặc thiết kế mỏ mới khai thác than hầm lò, làm tài liệu định hướng cho các nhà cung ứng thiết bị thông gió mỏ và là tài liệu giúp các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khai khoáng định hướng trong xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển ngành than

 

Phòng KHQT