Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 – đợt 2 (Quỹ NAFOSTED)

01/08/2019

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Nhà trường xin thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2019 – đợt 2 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), chi tiết xem cụ thể xem tại trang Website của Quỹ (link đính kèm)

Phòng KHCN

Các bài viết khác