Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài khoa học và công nghệ quốc gia (Quyết định số 1542/QĐ-BKHCN ngày 9 tháng 6 năm 2020)

18/06/2020

Thực hiện Quyết định số 1542/QĐ-BKHCN ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục gồm 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 7 tháng 8 năm 2020, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 7 tháng 8 năm 2020.

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia tại Phụ lục kèm theo.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 1542/QĐ-BKHCN ngày 9 tháng 6 năm 2020

Phòng KHCN

Các bài viết khác