Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ GDĐT năm 2023

04/05/2022

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 1824/BGDĐT-KHCNMTvề việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 (công văn và danh mục đề tài đưa ra tuyển chọn file đính kèm).

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo để các đơn vị, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 (sau đây gọi tắt là Thông tư 11) có đủ năng lực thực hiện đề tài trong danh mục đề tài KHCN cấp bộ tham gia tuyển chọn.

Hồ sơ tuyển chọn được quy định tại Điều 15 Thông tư số 11.

1. Đối với thuyết minh đề tài: yêu cầu thực hiện đúng tên, định hướng mục tiêu và kết quả, sản phẩm theo danh mục đề tài KHCN cấp bộ đặt hàng tại Quyết định số 1195/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2022.

 2. Kinh phí thực hiện đề tài:

- Nguồn ngân sách nhà nước (NSNN): kinh phí thực hiện đề tài từ NSNN không vượt quá số kinh phí từ NSNN dự kiến trong phụ lục kèm quyết định số 1195/QĐ-BGDĐT.

- Kinh phí từ nguồn khác: Khuyến khích và ưu tiên tuyển chọn đề tài có huy động được nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ để thực hiện đề tài (không huy động kinh phí từ thành viên thực hiện đề tài, nguồn kinh phí hợp pháp khác phải có cam kết rõ ràng và thực hiện theo các quy định hiện hành).

Cơ sở lập dự toán đề tài: xem hướng dẫn chi tiết tại phụ lục 1 của công văn số 1824/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/4/2022.

3. Hồ sơ tham gia tuyển chọn nội dung được thực hiện theo quy định và sắp xếp theo thứ tự sau:

3.1. Thuyết minh đề tài (mẫu 6 - Thông tư 11);

3.2. Dự toán chi tiết các khoản chi (theo mẫu tại phụ lục 2 công văn số 1824/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/4/2022);

3.3. Bản cam kết hỗ trợ kinh phí từ nguồn khác thực hiện đề tài (nếu có) (nêu rõ số kinh phí hỗ trợ) áp dụng đối với đề tài có kinh phí từ nguồn khác;

3.4. Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện đề tài;

3.5. Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (mẫu 7 - Thông tư 11).

4. Số lượng hồ sơ: 08 bộ (1 bản gốc và 07 bản sao).

5. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 16h00 ngày 09/5/2022

Địa chỉ nhận hồ sơ:                  Phòng Khoa học Công nghệ

                                                Trường Đại học Mỏ - Địa chất

                             Phòng 307, tầng 3, nhà 12 tầng.

                             Tel: 024. 38386 437

                         + File điện tử của hồ sơ định dạng PDF gửi về địa chỉ email:

                                       khoahoccongnghe@humg.edu.vn

 

 

Phòng KHCN

File đính kèm