Kế hoạch học tập Kỳ 1 năm học 2016-2017

05/11/2016

Căn cứ vào chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017, trường Đại học Mỏ - Địa chất xây dựng lịch kế hoạch giảng dạy học kỳ I tại Cơ sở Đào tạo Vũng Tàu.

Căn cứ vào chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017, trường Đại học Mỏ - Địa chất xây dựng lịch kế hoạch giảng dạy học kỳ I tại Cơ sở Đào tạo Vũng Tàu.

Văn phòng Cơ sở thông báo đến các đơn vị, các lớp sinh viên và các bộ phận liên quan được biết và thực hiện:

File đính kèm