Kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019 tại Cơ sở đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu

22/08/2018

Kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019 tại Cơ sở đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu:

Kế hoạch học tập Kỳ 1 năm học 2016-2017

05/11/2016

Căn cứ vào chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017, trường Đại học Mỏ - Địa chất xây dựng lịch kế hoạch giảng dạy học kỳ I tại Cơ sở Đào tạo Vũng Tàu.

Kế hoạch học tập Kỳ 2, năm học 2015 - 2016

03/03/2016

Căn cứ vào chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016, trường Đại học Mỏ - Địa chất xây dựng lịch kế hoạch giảng dạy học kỳ II tại Cơ sở Đào tạo Vũng Tàu.