Đề tài NCKH - cấp Bộ năm 2018

21/03/2018

Đề tài NCKH - cấp Bộ năm 2018

TT

 

 

Mã số, tên đề tài

 

Chủ nhiệm đề tài

 

Thời gian nghiên cứu

 

Chi chú

 

Bắt đầu

Kết thúc

1

B2018.MDA.18. Nghiên cứu xây dựng mô hình cảnh báo và phân vùng nguy cơ lũ quét trên cơ sở tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ địa tin học, áp dụng thử nghiệm cho khu vực tỉnh Lao Cai

Ngô Thị Phuong Thảo

2018

2019

 

2

B2018.MDA.19.Nghiên cứu lựa chọn kết cấu chống thép linh hoạt hợp lý cho các đường lò đá cơ bản trong điều kiện vỉa dầy và góc dốc lớn, áp dụng cho các mỏ than hầm lò vùng Uông Bí- Quảng Ninh

 Trần Tuấn Minh

2018

2019

 

3

B2018.MDA.20. Nghiên cứu nguồn gốc, đặc điểm phân bố sa khoáng titan đới bờ Nam Trung bộ trên cơ sở phân tích tuổi tuyệt đối U-Pb và địa hóa khoáng vật

 Nguyễn Hữu Hiệp

2018

2019

 

Phòng KHQT