Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2016-2017

28/09/2016

Ngày 27/9/2016 Nhà trường đã ra Quyết định số 1764/QĐ-MĐC và 1765/Q-MĐC và 1766/QĐ-MĐC về việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2016-2017

Ngày 27/9/2016 Nhà trường đã ra Quyết định số 1764/QĐ-MĐC và 1765/Q-MĐC và 1766/QĐ-MĐC về việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2016-2017. Chi tiết xem fiile đính kèm.

KHCN

File đính kèm