Thông báo về việc thăm dò ý kiến đối với nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, lần thứ 15 năm 2020

18/02/2020

Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo Quyết định số 41/QĐ-MĐC ngày 04/02/2020 đã thống nhất công bố danh sách các cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu danh hiệu NGND, NGƯT để lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân trong và ngoài Trường như sau:

     Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP  ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” (Nghị định 27) và Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 23/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) lần thứ 15 năm 2020. Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã có Công văn số 686/MĐC-TCCB ngày 23 tháng 12 năm 2019 về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020; các đơn vị đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu theo đúng Nghị định 27 và Công văn số 5651;

 Ngày 17/02/2020, Tổ thư ký đã báo cáo Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo Quyết định số 41/QĐ-MĐC ngày 04/02/2020 đã thống nhất công bố danh sách các cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu danh hiệu NGND, NGƯT để lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân trong và ngoài Trường như sau:

TT

Họ và tên

Danh hiệu xét tặng

Chức danh, đơn vị

 

1

PGS.TS Lương Quang Khang

Nhà giáo ưu tú

Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học, Phó Trưởng bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, khoa Khoa học và KTĐC

 

2

PGS.TS Phạm Công Khải

Nhà giáo ưu tú

Giảng viên cao cấp bộ môn Trắc địa Mỏ, khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai

 

3

GS.TS Bùi Xuân Nam

Nhà giáo ưu tú

Phó Hiệu trưởng, Trưởng bộ môn Khai thác lộ thiên, khoa Mỏ

 

4

PGS.TS Dương Vân Phong

Nhà giáo ưu tú

Giảng viên cao cấp bộ môn Trắc địa Cao cấp, khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai

 

Hội đồng cấp cơ sở đề nghị các đơn vị:

1. Thông báo danh sách cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020 đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài Trường biết.

2. Mọi ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài Trường đề nghị phản ánh bằng văn bản gửi về Trường Đại học Mỏ - Địa chất (phòng Tổ chức - Cán bộ nhận) trước 17 giờ ngày 02/3/2020.

PTCCB

File đính kèm