Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất trong danh mục tính điểm của 06 Hội đồng Giáo sư Ngành, Liên ngành

07/07/2020

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN về việc Phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (ISSN 1859-1469) đã có trong Danh mục tạp chí tính điểm của 06 Hội đồng Giáo sư Ngành, Liên ngành.

Ngày 30/6/2020, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN về việc Phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020. Một tin vui với Trường Đại học Mỏ - Địa chất khi Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (ISSN 1859-1469) đã có trong Danh mục tạp chí tính điểm của 06 Hội đồng Giáo sư Ngành, Liên ngành, cụ thể:

      1. Hội đồng giáo sư ngành Khoa học trái đất - Mỏ: điểm tối đa 0,75 (Xem tại đây)

      2. Hội đồng giáo sư ngành Cơ học: điểm tối đa 0,25 (Xem tại đây)

      3. Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - động lực: điểm tối đa 0,25 (Xem tại đây)

      4. Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế: điểm tối đa 0,25 (Xem tại đây)

      5. Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi: điểm tối đa 0,5 (Xem tại đây)

      6. Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc: điểm tối đa 0,25 (Xem tại đây)

Kết quả này đã khẳng định uy tín, chất lượng của Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất được xây dựng trong thời gian vừa qua trên cơ sở sự nỗ lực, đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Trường. Đây là sự ghi nhận chưa từng có trong lịch sử Nhà trường. Kết quả công bố trên tạp chí của Nhà trường đã lan toả ra nhiều ngành khác và được các Hội đồng có uy tín nhất quốc gia công nhận. Sắp tới chúng ta sẽ đưa tạp chí ra thế giới và phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để thế giới và khu vực công nhận chúng ta.

Phòng KHCN

Các bài viết khác