Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký tài trợ đề tài Đột xuất theo Thông tư 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014

01/10/2019

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia liên tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Đột xuất theo Thông tư 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện từ năm 2019.

Mời tham gia bình chọn Hội đồng khoa học ngành trong lĩnh vực KHTN&KT nhiệm kỳ 2019-2021

01/10/2019

Theo kế hoạch đã thông báo, từ tháng 8/2019 đến hết tháng 12/2019, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia triển khai việc thành lập Hội đồng khoa học ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật nhiệm kỳ 2019 -2021 (https://nafosted.gov.vn/binh-chon-thanh-vien-hoi-dong-khoa-hoc-nganh-trong-khtnkt-nhiem-ky-2019-2021/).

Triển khai đăng ký đề xuất đề tài NCKH Sinh viên năm học 2019-2020

18/09/2019

Danh mục đề xuất các đề tài NCKH SV từ các Khoa dành cho các nhóm sinh viên đăng ký thực hiện trong năm học 2019-2020

Bình chọn thành viên Hội đồng khoa học ngành trong KHTN&KT nhiệm kỳ 2019-2021

10/09/2019

Trong nhiệm kỳ hiện tại (2017-2019), Quỹ đã thành lập 08 HĐKH ngành trong lĩnh vực KHTN&KT gồm 72 nhà khoa học có uy tín, được cộng đồng khoa học đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ hoạt động, các nhà khoa học đã làm việc rất tích cực để đánh giá các đề tài/nhiệm vụ thuộc các Chương trình tài trợ của Quỹ đồng thời tư vấn cho Quỹ về các vấn đề chuyên môn có liên quan, góp phần quan trọng tạo nên uy tín của Quỹ trong cộng đồng khoa học. Từ nay đến hết tháng 11/2019, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia triển khai việc thành lập Hội đồng khoa học ngành (HĐKH) trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật nhiệm kỳ mới (2019-2021). Kế hoạch chi tiết xem cụ thể xem tại trang Website của Quỹ (link đính kèm):

Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Việt Nam – Trung Quốc

10/09/2019

Nhằm triển khai nội dung hợp tác của Khóa họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo để các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu và các doanh nghiệp có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Việt Nam đề xuất các đề tài/dự án hợp tác khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Trung Quốc, chi tiết xem cụ thể xem tại trang Website của Bộ Khoa học và Công nghệ (link đính kèm)

Green Technologies for Sustainable Water (GTSW) 2019 December 1 - 5, 2019

28/08/2019

Welcome to GTSW 2019 The second Green Technologies for Sustainable Water (GTSW 2019) will be hosted and organized by Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), University of Technology Sydney (UTS), Institute for Environment and Resources (IER), Vietnam Japan University, CARE-RESCIF, Tianjin Chengjian University, and Tianjin Polytechnic University. GWST 2019 will also include the 4th International Membrane Bioreactor and Scientific Writing Workshops.

Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu Ứng dụng năm 2019 theo Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN

16/08/2019

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu Ứng dụng năm 2019 theo Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN bắt đầu đăng ký thực hiện từ năm 2019. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 10/9/2019 đến 17h00 ngày 10/10/2019 (thứ Năm), chi tiết xem cụ thể xem tại trang Website của Quỹ (link đính kèm)

Ban hành Danh mục tạp chí có uy tín năm 2019 áp dụng đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ tài trợ (Quỹ NAFOSTED)

12/08/2019

Theo quy định tại Thông tư số 37/2014/BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ (Thông tư 37), Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành các Danh mục tạp chí quốc tế có uy tín, ISI có uy tín và quốc gia có uy tín. Các Danh mục này được sử dụng làm căn cứ xem xét điều kiện nhóm nghiên cứu (điều kiện đầu vào) và đánh giá nghiệm thu các sản phẩm công bố của đề tài (đánh giá đầu ra) của các đề tài được xét chọn và tài trợ. Năm 2016, HĐQL Quỹ đã ban hành các Danh mục tạp chí có uy tín theo quy định tại Thông tư số 37 và áp dụng từ đó đến nay, chi tiết xem cụ thể xem tại trang Website của Quỹ (link đính kèm)

Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng năm 2019 theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN (Quỹ NAFOSTED)

01/08/2019

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN bắt đầu đăng ký thực hiện từ năm 2019. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: kể từ ngày đăng Thông báo trên website của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đến 17h00 ngày 30 tháng 8 năm 2019 (thứ Sáu).

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 – đợt 2 (Quỹ NAFOSTED)

01/08/2019

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Nhà trường xin thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2019 – đợt 2 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), chi tiết xem cụ thể xem tại trang Website của Quỹ (link đính kèm)