Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020

30/07/2019

Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 3116/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện năm 2020 (công văn và danh mục đề tài đưa ra tuyển chọn kèm theo)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo để các đơn vị, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 có đủ năng lực thực hiện đề tài trong danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đặt hàng tham gia tuyển chọn (chi tiết cụ thể theo file đính kèm.)

Phòng KHCN

File đính kèm
Các bài viết khác