Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2018-2019

30/10/2018

Ngày 23/10/2018, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra quyết định số 1456/QĐ-MĐC, 1457/QĐ-MĐC và 1458/QĐ/MĐC về việc cho phép 195 đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2018-2019.

Ngày 23/10/2018, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra quyết định số 1456/QĐ-MĐC, 1457/QĐ-MĐC và 1458/QĐ/MĐC về việc cho phép 195 đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2018-2019 trong đó có 176 đề tài được Nhà trường hỗ trợ kinh phí, 13 đề tài do Khoa, Bộ môn và các cá nhân hỗ trợ kinh phí và 06 đề tài được thực hiện từ nguồn thu của Chương trình tiên tiến. Chi tiết xin mời xem file đính kèm.

KHQT

File đính kèm