Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố năm 2021

08/01/2021

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN của Thành phố Hà Nội; Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2021.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đăng tải chi tiết các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2021 để các tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn.

            Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, danh mục nhiệm vụ KH&CN, văn bản pháp quy và các thông tin khác có liên quan đề nghị liên lệ trực tiếp:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Khu liên cơ Thành phố, số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La,

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 33553185 hoặc: (024) 33824207

Email: vanthu_sokhcn@hanoi.gov.vn

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ tuyển chọn là 17 giờ 00 ngày 25/02/2021, các hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 25/02/2021.

Thông tin chi tiết dowload tại đây!

- Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2021 thực hiện theo phương thức tuyển chọn

- Biểu mẫu Hồ sơ đăng ký tuyển chọn 2021

- Một số điểm cần lưu ý khi xây dựng và nộp hồ sơ tuyển chọn

Phòng KHCN