Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số RD43-19 do TS Nguyễn Trọng Dũng làm chủ nhiệm

19/01/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu ảnh hưởng của thi công đường ống cấp thoát nước trong thành phố bằng phương pháp pipe-jacking đến các công trình trên mặt" mã số RD43-19 do TS Nguyễn Trọng Dũng làm chủ nhiệm

Mã số: RD43-19

Thời gian thực hiện: 2019-2020

Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Trọng Dũng

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thời gian nghiệm thu: 9h00' ngày 21 tháng 01 năm 2021 (Thứ Năm)

Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

- Đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng khi thi công đường ống cấp thoát nước trong thành phố bằng phương pháp pipe-jacking đến các công trình trên mặt.

- Đề xuất được các giải pháp thích hợp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của công tác thi công đường ống cấp thoát nước trong thành phố bằng phương pháp pipe-jacking đến các công trình trên mặt.

Tính mới và sáng tạo:

- Các nghiên cứu về thi công đường ống ngầm kích thước nhỏ (ví dụ: đường ống cấp thoát nước) trong đô thị tại Việt Nam còn rất hạn chế. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp thêm những tiếp cận mới trong lĩnh vực xây dựng hệ thống đường ống ngầm cấp thoát nước còn đang sơ khai tại Việt nam.

- Mặc dù phương pháp thi công bằng công nghệ khoan kích đẩy pipe-jacking có rất nhiều ưu điểm nhưng vẫn có thể gây lún, sụt ảnh hưởng đến các công trình trên mặt đất. Nghiên cứu thực hiện trong đề tài đã phân tích hiện tượng lún bề mặt, phạm vi và mức độ ảnh hưởng của việc thi công hệ thống đường ống cấp thoát nước bằng phương pháp pipe-jacking đến công trình lân cận trên mặt đất trong đó xem xét đầy đủ các yếu tố như kích thước, vị trí tương đối (khoảng cách, chiều sâu) của hệ thống đường ống ngầm và công trình hiện hữu.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng là cơ sở để đề xuất lựa chọn các giải pháp và thông số phù hợp với điều kiện Việt Nam giúp giảm thiểu ảnh hưởng của việc thi công hệ thống đường ống cấp thoát nước trong đô thị bằng phương pháp pipe-jacking đến các công trình trên mặt.

Kết quả nghiên cứu:

- Đã xây dựng được mô hình tính lún và xác định vùng ảnh hưởng khi thi công đường ống ngầm trong thành phố bằng phương pháp pipe-jacking

- Đã chỉ ra và đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng (kích thước đường ống, vị trí tương đối theo phương ngang và chiều sâu) khi thi công đường ống ngầm trong thành phố bằng phương pháp pipe-jacking đến các công trình trên mặt

- Đã đề xuất được các giải pháp thích hợp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của công tác thi công đường ống cấp thoát nước trong thành phố bằng phương pháp pipe-jacking đến các công trình trên mặt.

 Sản phẩm của đề tài:

- 01 Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động của việc thi công đường ống ngầm cấp thoát nước trong thành phố bằng phương pháp pipe – jacking đến các công trình trên mặt.

- 01 chương trình tính toán (viết bằng MATLAB) cho phép tính toán độ lún và xác định vùng ảnh hưởng khi thi công đường ống ngầm trong thành phố bằng phương pháp pipe-jacking

- 01 báo cáo khoa học tại hội nghị VIETGEO 2019

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Trường ĐH Mỏ - Địa chất: Đưa kết quả nghiên cứu vào bài giảng, giáo trình phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

- Sản phẩm khoa học của đề tài sẽ được chuyển giao thông qua hình thức hội thảo để phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý hành chính và ứng dụng trong thực tế sản xuất.

- Địa chỉ ứng dụng: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng, Các ban quản lý dự án và các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công về hạ tầng kỹ thuật.

Phòng KHCN