Thủ tục 1. Trình ký các văn bản, giấy tờ giải quyết các công việc hành chính đối với các tập thể, cá nhân trong và ngoài Trường

Hồ sơ, thủ tục

- Các văn bản, tài liệu hồ sơ cần trình ký Ban giám hiệu (có đầy đủ chữ ký nháy hoặc xác nhận của các bên liên quan).

- Bộ phận một cửa thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 4 của Quy chế này và Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Thời gian giải quyết

- Đối với hồ sơ trình ký giải quyết và trả kết quả ngay: nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận một cửa sẽ trình ký Ban Giám hiệu và trả kết quả vào 14h cùng ngày hoặc 9h sáng ngày hôm sau (nếu nhận hồ sơ sau 11h).

- Đối với hồ sơ có quy định thời gian giải quyết: Bộ phận một cửa vào sổ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình lãnh đạo có thẩm quyền quyết định và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tập thể, cá nhân.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây