Thủ tục 3. Phúc khảo điểm thi kết thúc học phần

Hồ sơ, thủ tục

Đơn đề nghị phúc khảo điểm thi kết thúc học phần (mẫu số 3, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường; trong đơn phải ghi rõ tình huống: đi thi chưa có điểm, đề nghị kiểm tra lại kết quả chấm thi...; ghi rõ tình trạng điểm, số báo danh, ca thi, ngày thi, đợt thi để Nhà trường kiểm tra, xử lý).

Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây