Thủ tục 4. Kiểm tra kết quả học tập

Hồ sơ, thủ tục

Đơn đề nghị kiểm tra kết quả học tập (mẫu số 4, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường; trong đơn phải ghi rõ tình huống: đi thi chưa có điểm, đề nghị kiểm tra lại kết quả chấm thi...; ghi rõ tình trạng điểm, số báo danh, ca thi, ngày thi, đợt thi để Nhà trường kiểm tra, xử lý).

Thời gian giải quyết

5 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây