Thủ tục 9. Mở lớp theo yêu cầu

Hồ sơ, thủ tục

Đơn xin mở lớp (mẫu số 9, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường).

Thời gian giải quyết

5 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.

Biểu mẫu đính kèm