Thủ tục 5. Nhập học trở lại đối với sinh viên nghỉ học tạm thời

Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin nhập học trở lại (mẫu số 5, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường).

- Quyết định được nghỉ học tạm thời.

Thời gian giải quyết

3 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây