Thủ tục 11. Rút bớt học phần

Hồ sơ, thủ tục

Đơn xin Rút học phần (mẫu số 11, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường).

Thời gian giải quyết

3 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.