Thủ tục 12. Xác nhận học phần tương đương, học phần thay thế

Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin xác nhận học phần tương đương, học phần thay thế (mẫu số 12, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường).

- Bảng điểm các môn học tương đương, thay thế

Thời gian giải quyết

5 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.