Thủ tục 14. Đi thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp

Hồ sơ, thủ tục

Đơn xin đi thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp (mẫu số 14, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường).

Thời gian giải quyết

7 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.