Thủ tục 15. Đổi địa điểm thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp

Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin đổi địa điểm thực tập (mẫu số 15, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường).

- Công lệnh, quyết định đi thực tập đã cấp.

Thời gian giải quyết

7 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây