Thủ tục 17. Bảo vệ đồ án, tốt nghiệp

Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin bảo vệ đồ án tốt nghiệp (mẫu số 17, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường).

- Quyết định được làm đồ án tốt nghiệp

Thời gian giải quyết

7 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.