Thủ tục 22. Hiệu chỉnh thông tin hồ sơ

Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin hiệu chỉnh thông tin hồ sơ (mẫu số 22, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa).

- Các giấy tờ minh chứng (nếu có).

Thời gian giải quyết

3 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.