Thủ tục 23. Xác nhận thông tin theo yêu cầu

Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin xác nhận thông tin theo yêu cầu (mẫu số 23, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa).

- Thẻ sinh viên (để đối chiếu).

Thời gian giải quyết

2 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.