Thủ tục 24. Xác nhận làm thẻ xe buýt

Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xác nhận làm thẻ xe buýt (lấy mẫu xác nhận làm thẻ xe buýt tại trạm bán vé xe buýt, điền đầy đủ thông tin theo mẫu).

- Thẻ sinh viên (để đối chiếu).

Thời gian giải quyết

2 ngày sau khi nhận đơn.