Thủ tục 26. Cấp giấy giới thiệu

Hồ sơ, thủ tục

- Giấy giới thiệu (mẫu số 26, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa).

- Thẻ sinh viên (để đối chiếu).

Thời gian giải quyết

2 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.