Thủ tục 30. Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, xét trợ cấp xã hội

Hồ sơ, thủ tục

- Đơn đề nghị (mẫu số 30/30a/30b, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường);

- Giấy đề nghị chuyển khoản (mẫu số 30c);

- Giấy xác nhận đối tượng do cơ quan quản lý đối tượng xác nhận;

- Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

- Hộ khẩu thường trú (bản sao công chứng);

- Bảng Kê số tín chỉ đăng ký học kỳ xét miễn giảm học phí (mẫu số 30d).

- Thẻ sinh viên (để đối chiếu).

Thời gian giải quyết

Muộn nhất là 40 ngày kể từ khi nhận hồ sơ (giải quyết theo đợt; tiếp nhận hồ sơ trong vòng 01 tháng sau khi bắt đầu kỳ học 15 ngày).

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.