Thủ tục 31. Đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm thân thể

Hồ sơ, thủ tục

- Giấy thông báo và yêu cầu trả tiền bảo hiểm (mẫu số 31, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường);

- Giấy đề nghị chuyển khoản (mẫu 31a, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa);

- Biên bản tai nạn có xác nhận của các bên liên quan;

- Giấy ra viện, bản sao bệnh án;

- Bản photo thẻ Bảo hiểm thân thể kèm bản chính để đối chiếu;

- Bản photo chứng minh thư, thẻ sinh viên, thẻ bảo hiểm thân thể;

- Các giấy tờ, hồ sơ liên quan (nếu có).

- Thẻ sinh viên (để đối chiếu).

Thời gian giải quyết

Thời gian giải quyết của Công ty BHTT (dự kiến 30 ngày) + 3 ngày (xử lý hồ sơ nội bộ).

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.