Thủ tục 33. Xác nhận điểm rèn luyện

Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin xác nhận điểm rèn luyện (mẫu số 33, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa);

- Thẻ sinh viên (để đối chiếu).

Thời gian giải quyết

5 ngày kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.