Thủ tục 35. Xin thi bù do hoãn thi kết thúc học phần

Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin thi bù do hoãn thi kết thúc học phần (mẫu số 35, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa).

- Đơn xin hoãn thi đã được phòng ĐBCLGD hoặc phòng Đào tạo Đại học đồng ý từ trước;

Quy trình giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại giấy hẹn.

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Đào tạo Đại học hoặc Phòng ĐBCLGD tùy theo môn xin hoãn thi là khảo thí hay không.

- Phòng Đào tạo Đại học hoặc Phòng ĐBCLGD xử lý và trả kết quả cho Bộ phận một cửa.

- Bộ phận một cửa trả kết quả cho sinh viên.

Thời gian giải quyết

3 ngày kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây