Thủ tục 38: Thanh toán tiền học phí (đóng dư) cho người học

Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin hoàn học phí (Mẫu số 38, phụ lục II lấy tại bộ phận một cửa hoặc tải file từ cổng thông tin điện tử của Trường, mục bộ phận một cửa)

- Biên lai thu học phí bản gốc hoặc sao kê giao dịch nộp học phí qua ngân hàng của người học.

- Thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân (bản phô tô) của người học.

Thời gian giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại Giấy hẹn

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Kế hoạch Tài chính

- Nếu hồ sơ đúng, hợp lệ, Phòng Kế hoạch Tài chính liên hệ và chi tiền cho người học. Khi lên lấy tiền người học mang theo Giấy hẹn và Thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân bản gốc để đối chứng. Phòng Kế hoạch Tài chính xác nhận vào Giấy hẹn và gửi trả Bộ phận một cửa lưu sổ kết quả giải quyết.

- Nếu hồ sơ không đúng, đủ, Phòng Kế hoạch Tài chính trả lại hồ sơ kèm theo bản yêu cầu hoàn thiện cho Bộ phận một cửa. Bộ phận một cửa liên hệ với sinh viên để trả lại hồ sơ.

3. Thời gian giải quyết: 02 ngày kể từ khi nhận hồ sơ.