- Khoa Cơ điện
            - Khoa Công nghệ Thông tin
            - Khoa Dầu khí
            - Khoa Giáo dục Quốc phòng
            - Khoa Khoa học Cơ bản
      Các khoa     - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
          - Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
            - Khoa Lý luận Chính trị
            - Khoa Mỏ
Hội đồng Trường           - Khoa Môi trường
          - Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
          - Khoa Xây dựng
       
            - Ban Quản lý các Dự án
            - Ban Thanh tra Nhân dân
            - Phòng Bảo vệ
            - Phòng Công tác Chính trị - Truyền thông
            - Phòng Công tác Sinh viên
            - Phòng Đào tạo Đại học
            - Phòng Đào tạo Sau đại học
Ban Giám hiệu           - Phòng Hành chính - Tổng hợp
    Các phòng, ban     - Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục
        - Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế
          - Phòng Quản trị Thiết bị
            - Phòng Tài vụ
            - Phòng Tổ chức - Cán bộ
            - Phòng Xuất bản
            - Phòng Y tế
            - Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
            - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường           - Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao
          - Trung tâm Thông tin - Thư viện
       
          - Công ty CODECO
            - Trung tâm Hỗ trợ Phát triển KHKT
            - Trung tâm KHCN Mỏ và Môi trường
      Các công ty, trung tâm     - Trung tâm NC Môi trường Địa chất
          - Trung tâm NC Trắc địa Công trình
            - Trung tâm NC Ứng dụng Công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ
            - Trung tâm Nghiên cứu Cơ - Điện mỏ
            - Trung tâm Nghiên cứu Địa - Kỹ thuật
            - Trung tâm Triển khai Công nghệ Khoáng chất
       
            - Khoa Xây dựng
            - Khoa Môi trường
              - Khoa Dầu khí
            - Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
            - Khoa Mỏ
      Khoa     - Khoa Cơ - Điện
          - Khoa Khoa học Kỹ thuật Địa chất
            - Khoa Công nghệ thông tin
           
              - Khoa Khoa học cơ bản
             

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG


       
- Khoa Gáo dục Quốc phòng
               
              - Phòng Tổ chức cán bộ
              - Phòng Đào tạo đại học
              - Phòng Đào tạo sau đại học
              - Phòng Công tác Chính trị - Truyền thông
              - Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế
              - Phòng Hành chính - Tổng hợp
              - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
BAN GIÁM HIỆU           - Phòng Quản trị - Thiết bị
    Phòng ban     - Phòng Tài vụ
        - Phòng Bảo vệ
          - TT Hỗ trợ sinh viên
              - TT Thông tin - Thư viện
              - Phòng Y tế
              - Phòng Công tác sinh viên
              - Ban Thanh tra nhân dân
              - Ban Quản lý các dự án
              - TT Ngoại ngữ - Tin học
              - TT Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao
              - Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ
              - Ban Văn hóa - Thể thao

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO


           
              - Công ty CODECO
              - TT Hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật
              - TT Triển khai công nghệ khoáng chất
        Trung tâm     - TT Nghiên cứu Cơ điện Mỏ
            - TT Nghiên cứu Địa - Kỹ thuật
              - TT Nghiên cứu môi trường Địa chất
              - TT Nghiên cứu thực nghiệm khai thác Mỏ
              - TT Nghiên cứu Ứng dụng CN mới Trắc địa - Bản đồ
              TT Nghiên cứu Trắc địa công trình