Nguyễn Trọng Dũng
GV.TSNguyễn Trọng Dũng
Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, Phó Bí thư chi bộ, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Trọng Dũng
Đơn vị Khoa Xây dựng, Chi ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Xây dựng hạ tầng cơ sở
Chức vụ Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, Phó Bí thư chi bộ, UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437522472
Email nguyentrongdung@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Văn Phòng Khoa Xây dựng,

Phòng 605, Nhà C 12 Tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cọc vật liệu hỗn hợp cát biển - xi măng - tro bay gia cố nền đất yếu phục vụ xây dựng công trình hạ tầng khu vực ven biển và hải đảo, Thư ký đề tài Đang thực hiện

2. Nghiên cứu ứng xử cơ học của khối đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc cứng khi chịu tác dụng của tải trọng chu kỳ theo phương thẳng đứng, Mã số B2020-MDA-13, Thành viên Đang thực hiện

3. Nghiên cứu ảnh hưởng của thi công đường ống cấp thoát nước trong thành phố bằng phương pháp pipe-jacking đến các công trình trên mặt, Mã số RD 43-19, Chủ nhiệm đề tài Đang thực hiện

4. Xây dựng phương pháp dự báo độ bền và tuổi thọ của kết cấu bê tông trong môi trường biển bằng mô hình cấu trúc trung bình, Mã số B2019-MĐA-06, Thư ký Đang thực hiện

5. Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng xử thủy - cơ của vật liệu bê tông trong môi trường biển đảo phục vụ công tác dự báo tuổi thọ công trình, Mã số B2019-MĐA-562-18, Thành viên Đang thực hiện

6. Nghiên cứu mô phỏng ứng xử thủy – nhiệt – cơ của bê tông chịu nhiệt độ cao bằng phương pháp lưới rời rạc, Mã số B2015.02-23, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 2018

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các phụ gia khoáng đến sự phát triển tính chất cơ học của hồ xi măng trong quá trình thủy hóa, Mã số T14-34, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 2014

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Duc Tho Pham, Trong Dung Nguyen, Minh Ngoc Vu, Avirut Chinkulkijniwat, Mesoscale approach to numerical modelling of thermo-mechanical behaviour of concrete at high temperature, European Journal of Environmental and Civil Engineering, 2019

2. Trong-Dung Nguyen, Duc-Tho Pham, Minh-Ngoc Vu, Thermo-mechanically-induced thermal conductivity change and its effect on the behaviour of concrete, Construction and Building Materials, Vol 198, 98-105, 2019

3. Houssem BADREDDINE, Khemais SAANOUNI, Trong Dung NGUYEN, Damage anisotropy and its effect on the plastic anisotropy evolution under finite strains, International Journal of Solids and Structures, Vol 63, 11-31, 2015

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Trọng Dũng, Phạm Đức Thọ, Hồ Anh Cương, Nghiên cứu sự hình thành và phát triển nứt trong dầm bê tông chịu uốn 4 điểm bằng phương pháp mô hình lưới và phương pháp phân tích hình ảnh, Tạp chí Xây dựng, 10, 107-110, 2017

2. Nguyễn Trọng Dũng, Phạm Đức Thọ, Hồ Anh Cương, Mô phỏng ứng xử thủy - nhiệt của vật liệu bê tông bằng phương pháp mô hình lưới, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng, 11, 03, 2017

3. Phạm Đức Thọ, Nguyễn Trọng Dũng, Hồ Anh Cương, Mô phỏng ứng xử nén của vật liệu hồ xi măng trong thí nghiệm đo độ cứng vi xuyên micro-indentation, Tạp chí Giao thông vận tải, 07, 43-45, 2017

4. Trong Dung NGUYEN, Duc Tho PHAM, Damage behavior of concrete at high temperature: a general review, Journal of Mining and Earth Sciences, Vol 54, 73-80, 2016

5. Nguyễn Trọng Dũng, Thiết lập mô hình tính toán mức độ thủy hóa xi măng và các chất phụ gia khoáng hoạt tính, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 06, 21-25, 2014

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Tho Duc Pham, Luca Sorelli, Mario Fafard, Trong Dung Nguyen, Investigation on the Non-linear Creep in Concrete Structures due to Hydro-Mechanical Couplings, Earth Sciences and Sustainable Geo-resources Development, ESASGD (Session: ICAMT), 482-490, 2016

2. Duc Tho PHAM, Trong Dung NGUYEN, Prediction of the macroscopic diffusivity of concrete by using lattice model, 3rd International Conference on Advances in Mining and Tuneling (ICAMT), 309-311, 2014

3. Trong Dung NGUYEN, Numerical simulation of anisotropic ductile damage, 3rd International Conference on Advances in Mining and Tuneling (ICAMT), 280-284, 2014

4. Badreddine H., Saanouni K., Nguyen D.T., The use of an advanced anisotropic damage model to the sheet metal forming simulations, Computational Plasticity XII Fundamentals and Aplications Conferene, COMPLAS, , 2013

5. T. Dung Nguyen, Houssem Badreddine, and Khemais Saanouni, Non-associative finite strain plasticity coupled with anisotropic ductile damage for metal forming, 11th Biennial Conference On Engineering Systems Design And Analysis (ESDA 2012), 529-534, Vol 1, 2012

6. T.D. Nguyen, H. Badreddine, K. Saanouni, On anisotropic damage coupled with elastoplasticity at finite strain, International Conference on Damage Mechanics, 37-41, 2012

7. T.Dung NGUYEN, H. BADREDDINE , K. SAANOUNI, Plasticité anisotrope non-associé couplé à un endommagement anisotrope en transformations finies, 20ème Congrès Française de Mécanique (CFM 2011), , 2011

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Vũ Minh Ngạn, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Thành Nam, Nghiên cứu ảnh hưởng của thi công khoan kích ngầm pipejacking đến các công trình hiện hữu, Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững, , 2019