Phạm Đình Tân
GV.ThS.Phạm Đình Tân
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Đình Tân
Đơn vị Bộ môn Mạng máy tính
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0966665187
Email phamdinhtan@humg.edu.vn