Trương Xuân Luận
GS.TS.NGUTTrương Xuân Luận
Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Trương Xuân Luận
Đơn vị Hội đồng Khoa, Bộ môn Tin học Địa chất
Chức vụ Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1950
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 04
Số điện thoại di động 0917291745
Email truongxuanluan@humg.edu.vn
Sách đã xuất bản
Giáo trình

1. Trương xuân Luận, Địa thống kê dự báo không gian, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2019

2. Trương Xuân Luận, Nguyễn Tiến Dũng, Địa thống kê và tin ứng dụng (cho cao học và nghiên cứu sinh), Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2017

3. Trương Xuân Luận, Toán-tin ứng dụng trong địa chất, (cho cao học và nghiên cứu sinh), Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2017

4. Trương Xuân Luận, Dự báo các dữ liệu không gian (cho cao học và nghiên cứu sinh), Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2017

5. Trương Xuân Luận, Toán-tin ứng dụng trong địa chất, (cho cao học và nghiên cứu sinh), Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2005

6. Đồng Văn Nhì (CB), Nguyễn Phương, Trương Xuân Luận, và nnk, Phương pháp thăm dò các mỏ khoáng sản rắn, Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2004

7. Đồng Văn Nhì, Trương Xuân Luận, Nguyễn Tiến Dũng, Phương pháp đánh giá kinh tế địa chất các mỏ khoáng sản rắn,, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2003

8. Trương Xuân Luận, Nguyễn Tiến Dũng, Địa thống kê và tin ứng dụng (cho cao học và nghiên cứu sinh), Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2002

9. Trương Xuân Luận, Toán-tin ứng dụng trong địa chất, (cho cao học và nghiên cứu sinh), Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2000

Sách tham khảo

1. Trương Xuân Luận, Địa thống kê, NXB Giao thông vận tải, 2010

Sách chuyên khảo

1. Trương Xuân Luận, Nghiên cứu đánh giá tài nguyên khoáng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2015

2. Trương Xuân Luận, Thuật toán trong Tin học địa chất, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2014

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Nguyễn Chí Công , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

2. Phạm Tuấn Anh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

3. Đỗ Thị Hằng , Osaka City University (OCU), 2019

4. Đinh Bá Tuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

5. Lê Văn Lượng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6. Nguyễn Mai Lương , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

7. Doãn Huy Cẩm , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thạc sĩ

1. Đỗ Thị Hằng , Osaka City University (OCU)

2. Nguyễn Hạnh Thuyên , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

3. Phạm Tuấn Anh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

4. Nguyễn Đăng Luật , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

5. Nguyễn Thị Thu Hương , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6. Nguyễn Văn Xuân , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

7. Vũ Đình Lập , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

8. Nguyễn Chí Công , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

9. Lê Văn Lượng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

10. Đỗ Thị Tính , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

11. Ngô Hùng Long , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

12. Bùi Ánh Nguyệt , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

13. Nguyễn Thị Hải Yến , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

14. Lê Xuân Vinh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

15. Dương Thị Tâm , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

16. Trần Đức Lân , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

17. Nguyễn Mai Lương , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

18. Đỗ Đức Thắng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

19. Mai Văn Hác , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Đề tài hợp tác quốc tế

1. Research and Propose Sustainable Development Criteria Appropriate for Developing Countries, Tham gia, Nghiệm thu 2016

2. Urban Transformation and Sustainability of Red River Basin in Vietnam based on Water Environment Monitoring” (2012 -2015), PGS. TS, Go YONEZAWA, Đại học Tp. Osaka chủ trì, Tham gia, Nghiệm thu 2016

3. East - West Cultural Corridor - Medieval Communication Network in Mainland Southeast Asia, Tham gia, Nghiệm thu 2015

4. Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP http://jastip.org/), Tham gia, Nghiệm thu 2015

5. Construction of environmental degradation evaluation system using satellite data and Global Map, Tham gia, Nghiệm thu 2014

6. Construction of open resources for the use of satellite data by utilizing F0SS4G”, Tham gia, Nghiệm thu 2014

7. Cultural Heritage complex of Thang Long – Hanoi, Tham gia, Nghiệm thu 2012

8. Thang Long - Hanoi Urbanization in French colonial period the 19th- 21st Centuries, Tham gia, Nghiệm thu 2009

9. Development of Area Informatics, , Nghiệm thu 2008

Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu xây dựng mô hình địa thống kê đánh giá tài nguyên khoáng mỏ khai thác lộ thiên, Mã số ĐTNCCB-ĐHƯD.2012-G/01, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2018

2. Xây dựng chương trình máy tính để đánh giá, dự báo và quản lý những biến động môi trường địa chất hiện đại, Mã số 71 58 06, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2007

3. Điều tra đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về trình độ công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Tham gia, Nghiệm thu 2006

4. Xây dựng mô hình máy tính để tìm kiếm, thăm dò một số mỏ khoáng sản rắn tiêu biểu, Mã số 73 08 03, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2005

5. Xây dựng phương pháp hợp lý để phân tích tổ hợp dữ liệu không gian và thuộc tính trong địa chất, môi trường địa chất, Mã số 730301, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2002

6. Đánh giá tổng hợp hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, xây dựng căn cứ khoa học phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Mã số KT 01-14, Tham gia chính, Nghiệm thu 1995

Cấp Bộ

1. Phát triển năng lực nghiên cứu đánh giá một số biến động môi trường điển hình phục vụ định hướng phát triển bền vững lưu vực sông Hồng, phần lãnh thổ Việt Nam, Mã số 02/2012/HĐ-HTQTSP, Thực hiện chính, Nghiệm thu 12/2017

2. Các giải pháp khoa học-công nghệ nghiên cứu lũ và đề xuất các giải pháp giảm nhẹ thiệt hại một số vùng trọng điểm thuộc tỉnh Hà Giang, Mã số B2010-02-94, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2012

3. Xây dựng phòng địa chất ảo, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, Mã số B2006-02-17, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2007

4. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu viễn thám và công nghệ hệ thông tin địa lý, tin học đi kèm trong nghiên cứu đánh giá những biến động về môi trường địa chất hiện đại và đề xuất giải pháp khắc phục, Mã số B2003-36-5, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2004

5. Nghiên cứu xây dựng một số phần mềm cho đào tạo, Nghiên cứu khoa học trong địa chất môi trường địa chất, Mã số B2001- 01-26, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2002

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Xuan Luan, Truong, Xuan Quang, Truong, Tuan Anh, Nguyen, Venkatesh Raghavan and Chi Cong, Nguyen,, A New Geological Tool for Advanced Geostatistical Analysis of Mineral Deposit: A Case Study at Sinh Quyen Deposit (Northern Vietnam., Journal of Geologycal Society of India, 574-582, 2019

2. Xuan Luan Truong, Muneki Mitamura, Yasuyuki Kono, Venkatesh Raghavan, Go Yonezawa, Xuan Quang Truong, Tyhi Hang Do, Dieu Tien Bui and Saro Lee, Enhancing Prediction Performance of Landslide Susceptibility Model Using Hybrid Machine Learning Approach of Bagging Ensemble and Logistic Model Tree, MDPI Applied Science, 2018

Bài báo tạp chí Scopus

1. Hang T. Do, Venkatesh Raghavan, Luan X. Truong and Go Yonezawa, Multi-scale Object-based Fuzzy Classification for LULC Mapping from Optical Satellite Images, Journal of Spatial Information Research, 247-257, 2019

2. Xuan Quang Truong, Xuan Luan Truong, Tuan Anh Nguyen, Dinh Tuan Nguyen, Chi Cong Nguyen, Design and Implementation WebGIS for improving the quality of exploration decisions at Sin-Quyen copper mine (northern Vietnam), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 042048, 2017

3. Canata M. Trương Xuan Luan, Molinari M. E, Ngo Hung Long, Web Processing Services for Shallow Landslides. Internationaml Journal of Geoinformatics, Internationaml Journal of Geoinformatics, 8, 1, 25-34, 2014

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Trương Xuân Luận, Đỗ Minh Hằng, Vũ Quang Lân, Ứng dụng Viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS) nghiên cứu biến động đường bờ vùng cửa sông Diêm Điền (Diêm Hộ), tỉnh Thái Bình, Tạp chí Địa chất, 350, 90-97, 2015

2. Lê Văn Lượng, Trương Xuân Luận, Nguyễn Phương, Nghiên cứu áp dụng mô hình toán thống kê đánh giá đặc điểm phân bố và mối quan hệ tương quan giữa vàng với các thành phần có ích đi kèm trong quặng vằng gốc khu Đăk Sa, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam., Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 340, 1-2/2014, tr. 11-20., 1-2/2014, tr. 11-20, Số 340, 0

3. Trương Xuân Luận, Đỗ Minh Hằng, Ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý nghiên cứu biến động hình thái sông, ví dụ trên đoạn sông Hồng thuộc địa phận Hà Nội, Tạp chí Địa chất; loạt A, 9-11, 346-348, 11-20, 2015

4. Trương Xuân Luận, Đỗ Thị Hằng, Kết quả nghiên cứu biến động sử dụng tài nguyên đất vùng cửa sông Diêm Hộ và Trà Lý, tỉnh Thái bình, Việt Nam bằng ứng dụng Viễn Thám và hệ thông tin địa lý, Tạp chí Địa chất; loạt A, số 351/2015, 41-47, 2015

5. Nguyễn Chí Công, Trương Xuân Luận, Nguyễn Tiến Dũng, Lưu Quốc Dũng, Đặc điểm quạng hóa một số thân quặng chính khu mỏ đồng Sin Quyền, Lào cai., Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 5/2016, 2016

6. Trương Xuân Luận, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Anh, Đinh Bá Tuấn, Trương Xuân Quang, Nghiên cứu ứng dụng mô hình hàm cấu trúc đánh giá múc độ phức tạp về cấu trúc địa chất – khoáng sản; ví dụ cho khu mỏ Than Khe Chàm, Cẩm Phả, Quảng Nimh., Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa Chất, Tập 58, kỳ 5, 2017

7. Trương Xuân Luận, Trương Xuân Quang, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Chs Công, Nguyễn Thị Hải Yến, Nghiên cứu mô hình hàm cấu trúc đánh giá sự biến đổi hàm lượng đồng, góp phần định hướng công tác thăm dò; ví dụ cho khu mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai, Tạp chí Địa chất; loạt A, số 363, 1-2/2017, 1-12., 2017

8. Nguyễn Chi Công, Trương Xuân Quang, Trương Xuân Luận, Phát triển ứng dụng WebGIS cho công tác quản lý các dữ liệu bản đồ khu Mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai, Khoa học và Công nghệ Mỏ, 5, 100-105, 2018

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Thi Hang Do, V. Raghavan, Xuan Luan Truong, Yonezawa., Multi-Scale Deep Neural Network LULC Classification Using Memote Sensing Data and R software, International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences. GIS-IDEAS-2018, , 2018

2. Xuan Quang Truong, Xuan Luan Truong, et al, Landslide Susceptibility Mapping Random Forest model in Laocai province, Vietnam, International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences. GIS-IDEAS-2018., , 2018

3. Xuan Quang Truong, Tom De Groeve, Alessandro Annunziato, Ioannis Andredakis, Xuan Luan Truong, Real-time impact estimation of large earthquakesusing USGS Shakemaps, International Symposium Hanoi Geoengineering, 2016, , 2016

4. Nguyen Chi Cong, Truong Xuan Luan, Le Van Luong, Geostatistical Approach to Estimate the Gold Ore Characteristics and Gold Reverves: A Case Study Daksa Area, Vietnam. 2016, International Conference on ‘Topical Issues of Rational Use of Natural Resources’ at the National Mineral Resources University (University of Mines) of St. Petersburg, Rusia. on April 1-4, 2016, , 2016

5. Thi Hang Do, Venkatesh Raghavan, Xuan Luan Truong, PoliyapramVinayraj, Go Yonezawa and Pavithra Jayasinghe, Combining Pixel-based and Object-based Fuzzy Classification for LULC Mapping Using Spectral Indices of Rapid Eye Imagery and FOSS4G, International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences. GIS-IDEAS-2016, , 2016

6. Go Yonezawa , Susumu Nonogaki, Luan Xuan Truong, Muneki Mitmura, Kenichi Sakurai, Shinji Masumoto, Tatsuya Nemoto and Venkatesh Raghavan, Utilization of Elevation and Borehole Data of Hanoi City, Vietnam-Construction of 3D Geological Model, International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences. GIS-IDEAS-2016, , 2016

7. Xuan Luan Truong, Thi Hang Do, Yasuyki Kono, Venkatesh Raghavan, Go Yonezawa, Muneki Mitamura, Mamoru Shibayama, An Intergrated Application of Remote sensing and GIS for study Fluctuation of land use in Diem Ho and Tra ly Estuary Areas, Thai Binh Province, Vietnam, International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences. GIS-IDEAS-2014, , 2014

8. Harue Masuda, Ryo Inoue, Do Thi Hang, Truong Xual Luan, Go Yonezawa, Tsuyoshi Shintani, Shin-ya Hidaka, Fumie Chikaoka, As and Pb transportation process in the Red River of Vietnam, International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences. GIS-IDEAS-2014, , 2014

9. Go Yonezawa, Kenichi Sakurai, Susumu Nonogaki, Shinji Masumoto, Muneki Mitamura, Xuan Luan Truong, Venkatesh Raghavan, Tatsuya Nemoto, Daisuke Yoshida, Development of 3D Geological Modeling System for Hanoi City Using Borehole Data, International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences. GIS-IDEAS-2014, , 2014

10. Xuan Luan Truong, Xuan Quang Truong, Muneki Mitamura, Applied geoinformayin in spatial prediction of landslide hazards case study in red river basin, Vietnam, The 10th International Conference on Geostatistics for Environmental Applications (GeoENV2014). Paris, France, , 2014

11. Xuan Luan Truong, Van Luong Le, Xuan Quang Truong, Chi Cong Nguyen, Geostatistical Approach for Gold Resource Estimation in Phuoc Son Mine, Da Nang, Viet Nam, International Conference on ‘Topical Issues of Rational Use of Natural Resources’ at the National Mineral Resources University (University of Mines) of St. Petersburg, Rusia, , 2014

12. Xuan Luan Truong, Chi Cong Nguyen, et al., Spatial prediction of susceptibility in upper reaches of red river basin, Vietnam, International Conference on ‘Topical Issues of Rational Use of Natural Resources’ at the National Mineral Resources University (University of Mines) of St. Petersburg, Rusia, , 2014