Nguyễn Thị Hải Yến
GV.ThSNguyễn Thị Hải Yến
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Nguyễn Thị Hải Yến
Đơn vị Bộ môn Tin học Địa chất
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 2017
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0906286498
Email nguyenthihaiyen.it@humg.edu.vn