Đỗ Như Ý
PGS.TS.Đỗ Như Ý
Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Đỗ Như Ý
Đơn vị Hội đồng Khoa, Bộ môn Điện khí hóa
Chức vụ Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438388482
Số điện thoại di động 0916 895 888
Email donhuy@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. A robust suboptimal control system design of chaotic PMSMs, Electrical Engineering, 2018

2. Пат. №127271 на полезную модель. Устройство электроприводом вибрационного грохота., 2013

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Do Nhu Y, Research using SVC to Improve the Operation of Wind Power generators in Vietnam, European Journal of Technology and Design, 2016

2. Do Nhu Y, Ngo Xuan Cuong, Device for Monitoring - Warning Frequency Generator, European Journal of Technology and Design, 2016

3. Ngo Xuan Cuong, Nguyen Thi Hong, Do Nhu Y, Analysis of the Sun Tracking Systems to Optimize the Efficiency of Solar Panels, European Journal of Technology and Design, 2016

4. Зависимость момента, производительности и эффективности вибрационного грохота от угла наклона., Известия ТулГУ,, Ч. 2, 2013

5. Методы расчета и оценка показателей надежности вибрационных грохотов, Известия ТулГУ, 2012

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đỗ Như Ý, Nghiên cứu ảnh hưởng của tải phi tuyến đến tổn hao máy biến áp trong mạng điện mỏ., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 2017

2. Đỗ Như Ý, Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng thiết bị điện ở các mỏ lộ thiên, Tạp chí Công nghiệp mỏ., 2009

3. Nghiên cứu sử dụng thiết bị STATCOM nâng cao chất lượng điện năng của mạng điện mỏ, Tạp chí KHCN Mỏ, 2015

4. Đỗ Như Ý, Nghiên cứu nâng cao độ ổn định của máy phát điện trong các nhà máy nhiệt điện than, Tạp chí KHCN Mỏ, 2016