Hồ Việt Bun
TS.Hồ Việt Bun
Ủy viên BCH CĐ Trường, Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Hồ Việt Bun
Đơn vị Công đoàn Trường, Bộ môn Điện khí hóa
Chức vụ Ủy viên BCH CĐ Trường, Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0982 825 880
Địa chỉ Email hovietbun@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu, ứng dụng mô hình Matlab-Simulink để tính toán đánh giá lưới điện phục vụ công tác đào tạo của trường Cao đẳng Công Nghiệp Phúc Yên, Mã số 122.10/HĐ-KHCN, Thành viên

2. Nghiên cứu điều kiện an toàn nổ khí mỏ do dòng điện rò gây ra trong các mạng điện hạ áp xoay chiều mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, Mã số B-2009-02-79, Thành viên

3. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng điện năng ở các mạng điện mỏ, Mã số B-2007-02-33, Thành viên

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu xây dựng hệ giám sát trực tuyến (online) các thông số là việc cơ bản mạng điện trung tính cách ly 6kV ở các mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh, Mã số T15-04, Thành viên

2. Xây dựng mô hình mô phỏng tính toán chỉnh định hệ thống bảo vệ rơle trạm biến áp chính các xí nghiệp mỏ vùng Quảng Ninh, Mã số T11-2011, Chủ trì

3. Xây dựng mô hình mô phỏng tính toán thiết kế mạng điện hạ áp mỏ hầm lò, Mã số T33-2010, Chủ trì

4. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cấp chất lượng điện áp trong mỏ lộ thiên Quảng Ninh, Mã số T06-2009, Chủ trì

5. Nghiên cứu tối ưu hóa cấu trục lưới và hệ thống cung cấp điện điện hình vùng Quảng Ninh, Mã số T1-2008, Chủ trì

6. Tin học hóa công tác thiết kế cung cấp điện trung và hạ áp, Mã số T48-2007, Chủ trì

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Ho Viet Bun, Le Xuan Thanh, Research on the wind power’s ability in supplying electrical energy 6kV grid of underground mines in Quang Ninh, Viet Nam, Journal of Vietnamese Environment, 8, 1-5, 135-140, 2016

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Hồ Việt Bun, Trần Quốc Hoàn, Nghiên cứu, phân tích các quá trình quá độ xảy ra khi thao tác đóng cắt tụ bù ở trạm biến áp 35/6kV sử dụng phần mềm ATP, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 6, 99-103, 2015

2. Hồ Việt Bun, Phân tích mức độ quá điện áp khi xảy ra chạm đất một pha trong mạng điện 6kV có trung tính cách ly, Công nghiệp mỏ, 3, 22-25, 2014

3. Hồ Việt Bun, Nguyễn Thị Bích Hậu, Nguyễn Văn Tiểm, Nghiên cứu mô hình mô phỏng thiết kế mạng điện hạ áp mỏ hầm lò bằng matlab-simulink, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 3, 73-76, 2014

4. Hồ Việt Bun, Nghiên cứu xây dựng thư viện các phần tử dùng để mô phỏng tính toán thiết kế mạng điện hạ áp phân xưởng, Công nghiệp mỏ, 3, 29-31, 2013

5. Hồ Việt Bun, Xây dựng mô hình ngắn mạch và chỉnh định bảo vệ rơle cho trạm biến áp mỏ bằng Matlab-Simulink, Công nghiệp mỏ, 03, 33-35, 2012

6. KS. Hồ Việt Bun, PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa, Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng đánh giá và cải tạo mạng điện hạ áp mỏ, Công nghiệp mỏ, 02, 18-20, 2009

7. Hồ Việt Bun, Nghiên cứu xây dựng phương trình thực nghiệm xác định các thông số cách điện so với đất của mạng điện so với đất của mạng điện trung tính cách ly 6kV ở các mơ hầm lò vùng Cẩm Phả Quảng Ninh, Công nghiệp mỏ, 5, 63-75, 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Do Duc Thanh, Ho Viet Bun, An effective solution for reducing the overvoltage level when there is an one phase earthing on 6kV grids of cement manufacturing enterprises, International Conference on Advances in Electro-mechanics for Mining and Geo-resources Development (AEM) to be held in HaNoi, Vietnam on 14th November 2016, 91-99, 2016

2. Ho Viet Bun, Le Xuan Thanh, On the possibility of solar energy integration to the electric power supply system for surface coal-mining loads in the QuangNinh area, International Conference on Advances in Electro-mechanics for Mining and Geo-resources Development (AEM) to be held in HaNoi, Vietnam on 14th November 2016, 1-4, 2016

3. Ho Viet Bun, Research the solution to limit the overvoltage caused by flicker-eath faults in 6kV ungrounded grid of Quang Ninh open pit mines, International Conference on Advances in Electro-mechanics for Mining and Geo-resources Development (AEM) to be held in HaNoi, Vietnam on 14th November 2016, 6-10, 2016

4. Ho Viet Bun, Le Xuan Thanh, Research for solutions to improve the sensitivity of earth fault relays applied for 6kv ungroundedneutral-point grid, The 2016 international conference on advanced Technology and Sustainable development (ICATSD2016), Ho Chi Minh City, Vietnam August 21-23, 2016, , 2016

5. Ho Viet Bun, Research for determining 6kV gird’s insulation indicators in Quang Ninh open pit coal mines, Second international conference on scientific research cooperation between Vietnam and Poland in earth sciences (VIET-POL 2015), 507-513, 2015

6. Ho Viet Bun, Reasearch and evaluate overvoltage transience caused by single phase-ground failures in Cam Pha-Quang Ninh underground mines' 6kV grid, International conferrence of Advanced in Mining and Tunelling, 409-411, 2014

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Ho Viet Bun, Nghiên cứu giải pháp hạn chế quá điện áp khi xảy ra chạm đất một pha chập chờn trong mạng điện 6kV ở các mỏ hầm lò vùng Cẩm Phả -Quảng Ninh, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXV, 515-519, 2016

2. Hồ Việt Bun, Nghiên cứu đánh giá quá trình quá độ của điện áp khi xảy ra chạm đất một pha trong mạng điện trung tính cách ly 6kV ở các mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXIV, 592-595, 2014

Bài báo hội nghị trường

1. Hồ Việt Bun, Nguyễn Thị Bích Hậu, Bùi Thị Thu Hiền, Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng tính toán chỉnh định hệ thống bảo vệ rơle trạn biến áp chính các xí nghiệp mỏ vùng Quảng Ninh, Hội nghị Khoa học lần thứ 20 Địa học Mỏ - Địa chất, , 2012