Kim Ngọc Linh
PGS.TSKim Ngọc Linh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Kim Ngọc Linh
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1957
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0912612476
Địa chỉ Email kimngoclinhddt@yahoo.com
Sách đã xuất bản
Giáo trình

1. Kim Ngọc Linh (chủ biên), Phạm Trung Phước, Đào Đắc Tuyên, Uông Văn Quang, Nguyễn Thạc Khánh, Cơ sở Lý thuyết mạch Tập I, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2000

2. Kim Ngọc Linh (chủ biên), Đào Đắc Tuyên, Uông Văn Quang, Nguyễn Thạc Khánh, Cơ sở Lý thuyết mạch Tập II, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2000

3. Kim Ngọc Linh, Thí nghiệm Kỹ thuật điện, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2000

4. Kim Ngọc Linh, Thí nghiệm Kỹ thuật điện tử, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2000

5. Kim Ngọc Linh, Hướng dẫn Thí nghiệm Lý thuyết mạch, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2001

6. Kim Ngọc Linh, Thí nghiệm Kỹ thuật điện tử tương tự, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2002

7. Kim Ngọc Linh, Kỹ thuật Mạch điện tử 3, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2002

8. Kim Ngọc Linh, Hướng dẫn thí nghiệm Kỹ thuật điện tử số, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2003

9. Kim Ngọc Linh, Hướng dẫn Thực tập Điện - Điện tử cơ bản, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2003

10. Kim Ngọc Linh (chủ biên), Đào Đắc Tuyên, Uông Văn Quang, Nguyễn Thạc Khánh, Cơ sở Kỹ thuật điện, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2003

11. Kim Ngọc Linh (chủ biên), Nguyễn Thạc Quý, Đào Đắc Tuyên, Phạm Công Hòa, Nguyễn Xuân Uyển, Kỹ thuật điện-Điện tử, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2003

12. Kim Ngọc Linh (chủ biên), Nguyễn Trường Giang, Thí nghiệm Kỹ thuật điện - Điện tử, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2003

13. Kim Ngọc Linh (chủ biên), Nguyễn Trường Giang, Hướng dẫn Thí nghiệm Mạch điện tử I, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2004

14. Kim Ngọc Linh (chủ biên), Nguyễn Trường Giang, Hướng dẫn Thí nghiệm Máy điện & Điều khiển Máy điện, Kỹ thuật Đo lường & cảm biến, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2004

15. Kim Ngọc Linh, Hướng dẫn Thiết kế Mạch điện tử, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2004

16. Kim Ngọc Linh, Linh kiện và Kỹ thuật điện tử tương tự, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2009

17. Kim Ngọc Linh, Điện tử ứng dụng trong Công nghiệp Mỏ, Thu viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2009

18. Kim Ngọc Linh (Chủ biên), Nguyễn Thạc Khánh, Kim Cẩm Ánh, Lý thuyết mạch điện-điện tử, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

Sách tham khảo

1. Kim Ngọc Linh, Nguồn ổn áp điện tử kiểu đóng cắt, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2011

2. Kim Ngọc Linh (Chủ biên), Nguyễn Thạc Khánh, Kim Cẩm Ánh, Câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Lý thuyết mạch điện - điện tử, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, 2015

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Nguyen Thac Khanh, Kim Ngoc Linh, Kim Cam Anh, DTC drives for traction applications using a torque – maximized field weakening algoritnm, Proceedings of the 3th international conference on advances in mining and tunneling 21-22 october 2014, Vung Tau, Viet Nam, 424-430, 2014

2. Kim Ngoc Linh, Nguyen Thac Khanh, Kim Cam Anh, Determination of short-duration safe current for 1140V underground coal mine electrical networks using the grounded leakage phase solution, International Conferences on Earth Sciences and Sustainable Geo-resources Development – ESASGD 2016, 2014

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đào Đắc Tạo, Đào Đắc Tuyên, Uông Văn Quang, Kim Ngọc Linh, Cung Quang Khang, Đinh Văn Thắng, Nghiên cứu xác định sự phân bố áp và dòng trong mạng ray của lưới tàu điện mỏ than Mạo Khê, Thông báo KHKT Mỏ, 26-28, 1994

2. Kim Ngọc Linh, Đinh Văn Thắng, Một số phương pháp bảo vệ ứng dụng trong hệ truyền động điện thyristor-động cơ tàu điện mỏ, Tuyển tập báo cáo khoa học tại HNKH lần thứ 12 Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1, 121-125, 1996

3. Đinh Văn Thắng, Kim Ngọc Linh, Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật số trong bảo vệ chạm đất một pha có chọn lọc lưới 6-10 kV, Tuyển tập báo cáo khoa học tại HNKH lần thứ 12 Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 126-130, 1996

4. Uông Văn Quang, Kim Ngọc Linh, Kiểm tra liên tục cách điện của cáp trong dây chuyền sản xuất cáp bọc, Tuyển tập báo cáo khoa học tại HNKH lần thứ 12 Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1, 131-133, 1996

5. Kim Ngọc Linh, Đinh Văn Thắng, Nghiên cứu chế tạo mạch phát xung điều khiển hệ truyền động điện không tiếp điểm cho tàu điện mỏ, Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ-Địa chất, 24, 168-170, 1997

6. Kim Ngọc Linh, Truyền xa tín hiệu đo lường trong các đường lò có chiều dài không lớn, Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ-Địa chất, 31, 67-69, 2000

7. Kim Ngọc Linh, Về một giải pháp chế tạo công tắc tơ không tiếp điểm dùng trong mỏ hầm lò, Tuyển tập các báo cáo khoa học tại HNKH lần thứ 14 Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1, 244-247, 2000

8. Kim Ngọc Linh, Mô hình mạng điện hạ áp mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh về phương diện an toàn điện giật, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 5, 74-78, 2004

9. Kim Ngọc Linh, Bù thành phần điện dung của dòng điện rò trong điều kiện các mạng điện hạ áp khu vực hầm lò vùng Quảng Ninh, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 6, 57-61, 2004

10. Kim Ngọc Linh, Mạch tự động kiểm tra trong các thiết bị bảo vệ rò mạng điện hạ áp khu vực mỏ hầm lò, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 13, 58-60, 2006

11. Kim Ngọc Linh, Hạn chế dòng điện rò qua người khi chạm vào một pha của mạng điện hạ áp khu vực mỏ hầm lò, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 18-20, 2006

12. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Mô hình tính dòng điện rò qua người khi chạm vào một pha của mạng điện mỏ có kể đến ảnh hưởng của trở kháng tải, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 14, 74-77, 2006

13. Kim Ngọc Linh, Hạn chế dòng điện rò trong các mạng điện hạ áp mỏ hầm lò bằng giải pháp bù không đối xứng với một cuộn bù, 3, 23-26, 2006

14. Kim Ngọc Linh, Mô hình rơle bảo vệ rò điện dùng cho các mạng điện hạ áp xoay chiều có điện trở cách điện thấp vùng Quảng Ninh, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 17, 534-537, 2006

15. Kim Ngọc Linh, Một giải pháp hạn chế dòng điện rò qua người do sức điện động ngược của động cơ điện mỏ, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 18, 46-48, 2007

16. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Giải pháp hạn chế hiệu quả dòng điện rò một pha đảm bảo vận hành an toàn cho các mạng điện mỏ hầm lò điện áp 660V, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 18, Sapa, 364-368, 2007

17. Kim Ngọc Linh, Mô hình tổng quát tính dòng điện rò qua người khi chạm vào một pha của mạng điện mỏ hầm lò, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 22-25, 2007

18. Kim Ngọc Linh, Nghiên cứu hiện tượng quá điện áp do cộng hưởng trong mạng điện mỏ khi bù thành phần điện dung của dòng rò và giải pháp loại trừ, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 21, 76-79, 2008

19. Kim Ngọc Linh, Nghiên cứu xác định điện cảm bù hợp lý cho mạch bù điện dung không đối xứng, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 31-33, 2008

20. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Giải pháp loại trừ hiện tượng quá điện áp do cộng hưởng trong mạng điện mỏ khi bù thành phần điện dung của dòng rò, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 19, 338-340, 2008

21. Kim Ngọc Linh, Mạch xác định pha chạm đất điều khiển thiết bị bù điện dung không đối xứng, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 42-44, 2008

22. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Giải pháp loại trừ hiện tượng quá điện áp do cộng hưởng trong mạng điện mỏ, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6, 31-33, 2008

23. Kim Ngọc Linh, Đề phòng nguy cơ điện giật do sức điện động ngược của động cơ trong mạng điện mỏ điện áp 1140V, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 20, 318-321, 2009

24. Kim Ngọc Linh, Kim Cẩm Ánh, Đề phòng nguy cơ điện giật do sức điện động ngược của động cơ trong mạng điện mỏ điện áp 1140V, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 36-38, 2009

25. Kim Ngọc Linh, Rơle bảo vệ chạm đất một pha có chọn lọc dùng cho các mạng điện mỏ điện áp 6 kV, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 52-54, 2009

26. Kim Ngọc Linh, Rơle bảo vệ chạm đất một pha cho các mạng điện mỏ sử dụng phương pháp so pha dùng biến áp, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 37-38, 2010

27. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Văn Quân, Nghiên cứu xây dựng sơ đồ mạch rơle bảo vệ rò điện mỏ hầm lò tạo đặc tính biến dạng trong phạm vi rộng, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 33, 58-60, 2011

28. Kim Ngọc Linh, Rơle bảo vệ tổng hợp động cơ điện mỏ, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 3, 31-32 và 38, 2011

29. Kim Ngọc Linh, Nghiên cứu xác định điện trở cắt và mức bù điện dung hợp lý cho rơle bảo vệ rò trong các mạng điện 660V mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 22, 564-568, 2011

30. Nguyễn Văn Quân, Kim Ngọc Linh, Nghiên cứu lựa chọn phương pháp đo xác định thông số cách điện các mạng điện mỏ hầm lò điện áp 1140V vùng Quảng Ninh, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 06-10 và 13, 2012

31. Trần Quang Dũng, Kim Ngọc Linh, Nghiên cứu chế tạo mô đun thực hành ứng dụng vi điều khiển PIC điều khiển bộ nghịch lưu ba pha, Tuyển tập tóm tắt các báo cáo khoa học tại HNKH lần thứ 20 Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 15, 2012

32. Nguyên Văn Quân, Kim Ngọc Linh, Mô hình mạng điện mỏ hầm lò điện áp 1140V vùng Quảng Ninh về phương diện an toàn điện giật, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 45, 49-53, 2014

33. Kim Ngọc Linh, Kim Cẩm Ánh, Nguyễn Văn Quân, Hạn chế dòng rò trong mạng điện mỏ hầm lò điện áp 1140V bằng giải pháp nối ngắn mạch pha, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 7-10, 2014

34. Kim Ngọc Linh, Kim Cẩm Ánh, Nguyễn Văn Quân, Một phương pháp tính dòng rò khoảnh khắc cho mạng điện mỏ hầm lò điện áp 1140V, Tuyển tập tóm tắt các báo cáo, Hội nghị khoa học lần thứ 21, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 27-33, 2014

35. Kim Ngọc Linh, Kim Cẩm Ánh, Nguyễn Văn Quân, Mạch tự động phát hiện và nối ngắn mạch pha rò dùng cho mạng điện mỏ hầm lò điện áp 1140V, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 50, 96-100, 2015

36. Kim Ngọc Linh, Kim Cẩm Ánh, Nguyễn Văn Quân, Khảo sát dòng điện rò và điện lượng qua người khi chạm vào một pha mạng điện mỏ hầm lò điện áp 1140V, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 43-48, 2016