Cung Quang Khang
ThS.Cung Quang Khang
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Cung Quang Khang
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1963
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438384972
Số điện thoại nhà riêng 02437843784
Số điện thoại di động 0914376963
Địa chỉ Email khangcq@gmail.com