Phạm Văn Tiến
GV.TSPhạm Văn Tiến
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Văn Tiến
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1973
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.33388263
Email phamtienmdc@gmail.com
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Phạm Văn Tiến, Nguyễn Khắc Lĩnh, Phân tích ảnh hưởng của điều kiện khai thác và địa chất vỉa than đến tuổi thọ răng cắt máy khấu than, Tạp chí công bố khoa học của nghiên cứu sinh và tiễn sĩ, 2018. No 1-2, p. 53-55. ( Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, № 1-2 (139-140), С 53-55), 0

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. ThS. Lê Quý Chiến, PGS.TS. Đinh Văn Chiến, ThS. Nguyễn Xuân Thành, ThS. Phạm Văn Tiến, ThS. Nguyễn Chí Bảo, Phương pháp tính toán một số thông số của răng cắt trên máy khấu than dùng trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh, Cơ khí Việt Nam, 5, 55-60, 2014

2. Lê Quý Chiến, Đoàn Thị Bích Thủy, Đinh Văn Chiến, Phạm Văn Tiến, Phương pháp nghiệm bền răng cắt của bộ phận cắt trên máy khấu than dùng trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, (Số 26 - 02/2015), Trang 21-25., 26, 21-25, 2015

3. Đoàn Văn Giáp, Phạm Văn Tiến, Nguyễn Khắc Lĩnh, Bùi An Cảnh, Xác định tốc độ di chuyển hợp lý của máy khấu để tăng hiệu quả khai thác than trong điều kiện cường độ kháng cắt của vỉa than thay đổi., Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (Tập 59, Kỳ 1, 2018), Trang 50-53, 0

4. Phạm Văn Tiến, Nguyễn Khắc Lĩnh, Đoàn Văn Giáp, Lê Thị Hồng Thắng, Nâng cao hiệu quả khai thác than hầm lò bằng việc lựa chọn phương pháp cắt than tối ưu từ gương khai thác, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (Tập 59, Kỳ 1, 2018), Trang 22-25, 0

5. ThS Phạm Văn Tiến, PGS.TS Đinh Văn Chiến, Nguyễn Khắc Lĩnh, Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thiết kế thực nghiệm Taguchi để đánh giá độ bền răng cắt máy khấu than dùng trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, (Số 12 năm 2018), 0