Nguyễn Đăng Tấn
ThS.Nguyễn Đăng Tấn
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Đăng Tấn
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Địa chỉ Email nguyendangtan@humg.edu.vn