Nguyễn Đăng Tấn
GV.TS.Nguyễn Đăng Tấn
Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Đăng Tấn
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0084.387430750
Email nguyendangtan@humg.edu.vn