Nguyễn Đăng Tấn
GV.TSNguyễn Đăng Tấn
Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Đăng Tấn
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0084.387430750
Email nguyendangtan@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí Scopus

1. Nguyen Dang Tan, Dynamic Simulation of a Hydraulic Excavator to Determine the Joint Reaction Forces of Boom, Stick, Bucket, and Driving Forces of Hydraulic Cylinders, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 1, 2, 131-137, 2020

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Nguyen Dang Tan, Maik Berger, Research and application of functional elements and newly defined function symbols for mechanical handling systems, ASEAN ENGINEERING JOURNAL, 5, 2, 28-37, 2015

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Đăng Tấn, Nguyễn Văn Xô, Trần Viết Linh, Nguyễn Thế Hoàng, Lê Thị Hồng Thắng, Ứng dụng phần mềm Creo Parametric để mô phỏng động học của giá thủy lực di động liên kết xích, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 3, 51-57, 2020

2. Nguyễn Đăng Tấn, Nguyễn Văn Xô, Trần Viết Linh, Nguyễn Thế Hoàng, Lê Thị Hồng Thắng, Nghiên cứu thiết lập phương trình và xác định biên độ dao động của sàng rung đa góc dốc, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 2, 54-57, 2020

3. Nguyen Dang Tan, Maik Berger, Phương pháp mô phỏng lực kẹp theo khoảng cách 2 má kẹp của cơ cấu kẹp cơ khí, Tạp chí KHKT Mỏ, Địa chất, 59, 2, 33-39, 2018

4. Nguyen Dang Tan, Nghiên cứu động học sàng chấn động tự định tâm sử dụng trong công nghiệp khai thác khoáng sản, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 45-47, 2008

5. Nguyen Dang Tan, Nghiên cứu sàng chấn động quán tính dùng để phân loại than ở vùng mỏ Quảng Ninh, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 30-31, 2008

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Dang Tan, Nguyen Manh Cuong, Development of New Method for Choosing Standard Components Subject to Minimal Cycle Time and Minimal Sum of Purchasing Cost, Advances in Engineering Research and Application, 329-340, 2020

2. Nguyen Dang Tan, Maik Berger, Research and application of functional elements and newly defined function symbols for mechanical handling systems, the 7th AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Manufacturing Engineering, 245-249, 2014

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyen Dang Tan, Phân tích cơ cấu tay quay con trượt kết hợp cơ cấu cam để dẫn động cho máy mài lưỡi cưa vòng tự động, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), 54-60, 2020

2. Nguyen Dang Tan, Thiết lập mô hình và giải bài toán tối ưu trong sản xuất với ví dụ áp dụng sắp xếp container lên tàu thủy nhằm tối ưu hóa lợi nhuận vận tải, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), 47-53, 2020

3. BERGER, M.; NGUYEN DANG, T, Ablauf- und bewegungstechnische Optimierung von Montageanlagen durch parameter-deklarierte Varianten mit Taktzeit- und Kostenbezug, 19. VDI Getriebetagung - Bewegungstechnik, 133-150, 2018

4. Maik Berger, Nguyen Dang Tan, Funktionsbasierte Methode zur Optimierung der Taktzeit von Montageanlagen, FüMoTeC, 81-101, 2017

5. Nguyen Dang Tan, Maik Berger, Erweitertes Planungskonzept für Handhabungs- und Montageanlagen durch parametri-sierte Elementarfunktionen und modulare Symbolbibliotheken, FüMoTeC, 157-183, 2015

6. MEYER, T.; GABLER, M.; NGUYEN DANG, T.; DENNINGER, D.; BERGER, M, Mechanismenentwicklung einer Antriebsbaugruppe zur Integration von Festkörpern in ein technisches Textil, VDI Getriebetagung – Bewegungstechnik, , 2014

7. Maik Berger, Nguyen Dang Tan, Trọng tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học - Phát triển các dự án truyền động phi tuyến mới tại Đại học Kỹ thuật Chemnitz, Hội nghị toàn quốc về Cơ khí lần 3, , 2014