Đặng Vũ Đinh
GV.TS.Đặng Vũ Đinh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đặng Vũ Đinh
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1983
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04 38 38 82 63
Số điện thoại nhà riêng 0164 57 53 545
Số điện thoại di động 09 86 35 08 23
Email dangvudinh@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Đặng Văn Đông, Xóm Thanh Tân - Giao Thanh - Giao Thủy - Nam Định