Đoàn Công Luận
GV.TS.Đoàn Công Luận
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đoàn Công Luận
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Email doancongluan@humg.edu.vn