Kiều Đức Thịnh
ThS.Kiều Đức Thịnh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Kiều Đức Thịnh
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Địa chỉ Email ducthinh.aut@gmail.com